"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiChủ-ĐềChủ-Đề: Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chủ-Đề: Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nguyễn Hoàng Lãng Du 
 
biên-soạn

Lời mở đầu

Hầu hết những nhân-vật trong tài-liệu này là có thật.
Họ đã tới, tạm dừng lại trên thế-gian này rồi ra đi.
Tình yêu, trí-tuệ, sự dâng-hiến và hành-động của nhiều người trong họ là dấu đường đưa
nhân-loại vào vùng trời
tuyệt-mỹ.  

Cơ-Sở Giáo-Duc Thanh Tâm, Làng Huệ 
 

   Tựa đề                  Biên-Soạn
   Tận-Hiến  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi  Nguyễn Hoàng Lãng Du       
   Người Khách Lạ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Đường Lầy  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Nghĩa Cả  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu  Xuân Thi
     
   Ý-Kiến Của Tôi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Chắn Nắng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phần Của Các Em Mồ-Côi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Hạnh-Phúc Và Khí-Giới  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tha-Thứ  Nguyễn Hoàng Lãng Du 
     
  Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu  Xuân Thi

 

 

   
   Buộc Tội  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Yêu Thiền  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Lãnh-Đạo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Việc Nhỏ Bé  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phong Cùi  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Tình Mẹ, mầu nước  Xuân Thi
     
   Chúng Ta Là Anh Em  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Sau Khi Đã Chết  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Vươn Cao  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Con Lừa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phật Ky-Tô  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Vườn  Xuân, sơn dầu Xuân Thi
     
   Nhân-Đạo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Món Quà  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Âm-Điệu  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Tương-Xứng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phụ-Họa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Original, mầu nước  Xuân Thi
     
   Lời Khuyên  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Thích-Ứng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ngắn-Gọn  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Hàng Thiện Trí-Thức  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Trong Bùn Lầy  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Nắng Lụa Vàng, sơn dầu  Xuân Thi
     
   Mọi Người Đều Vui-Vẻ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Tôi Hành-Động  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Việc Nghĩa  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ăn Sáng  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Chia Sẻ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Hải Âu, sơn dầu  Xuân Thi
     
   Cùng Khốn  Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 Niềm Tin

 Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Người Lịch-Sự  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Người Và Cá  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   So-sánh  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Cuồng Nộ, sơn dầu  Xuân Thi
     
   Không-Khí  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Nghe Nhạc  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Vâng Lời  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ứng-Khẩu  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Cái Cúc Áo  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Rừng Thu, mầu nước  Xuân Thi
     
   Ly Trà  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Thuyền Không Thể Đắm  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết  Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Xếp Hình Cùng Mẹ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tấm Lòng Của Một Vị Vua  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Đứng Lên  Xuân Thi
     
  Chiếc Giầy Của Thánh Nhân  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Nghệ-Thuật Của Nhà Danh-Họa  Nguyễn Hoàng Làng Du
  Lula  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Vị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Người Bạn Tốt  Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Ngậm-Ngùi

 Xuân Thi

     
  Lịch-Sư Và Bén Nhậy Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Biết Điều Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bài Giảng Biêt Đi Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Cây Tre Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ bản: Xuân Thi #30 Xuân Thi
     
 

Cách Chấm Dứt Tranh Cãi

Nguyễn Hoàng Lãng Du
 

Chọn Người

Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Hy-Sinh Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Vượt Trở-Ngại Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bàn Tay Nhỏ Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Thành-Thật Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tin Vui Nhất Trong Tuần Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bắt Đầu Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Đô-Lượng Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Leo Lên Từ Đáy Vực Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Khác- Biệt Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Thuật Cai-Trị Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Phục-Vụ Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Nhân Tính Nguyễn Hoàng Làng Du
  Bất-Khuất Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Cao-Thượng Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Không Cần Nhớ Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
     
    (còn tiếp)  
                                                                                                                                   
     

                                      Tham-Khảo

Abraham Lincoln --- Magaret Davidson, Scholastic Book Services 1976
Hồ-Sơ Vua Duy Tân --- Hoàng Trọng Thược, Mõ Làng xuất-bản 1993
God's Little Devotional Book For Men --- Honor Book, 1996
How To Talk So People will listen --- Steve Brown, Baker Books 1993
Kinh Thánh Tân Ước --- Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Tôn Giáo Hànội xuất-bản 2005

Khổng Học Đăng --- Phan Bội Châu, Xuân Thu xuất bản
Lão Tử Tinh Hoa --- Nguyễn Duy Cần
Mặc Tử - Ngô Tất Tố, Xuân Thu xuất-bản
My Spritual Journey --- The Dalai Lama, HarperOne 2010

Nho Giáo --- Trần Trọng Kim, Tân Việt xuất-bản
Trung Quốc Triết Học Sử --- Hồ Thích, Huỳnh Minh Đức dịch
Cái Cười Của Thánh Nhân --- Nguyễn Duy Cần
Nam Hoa Kinh --- Trang Tử, Nhượng Tống dịch, Xuân Thu Xuất-Bản
Góp Nhặt Cát Đá --- Thiền Sư MUJU, Đỗ Đình Đồng dịch, Đại Nam xuất-bản
Phật Học Tinh-Hoa --- Nguyễn Duy Cần, Sống Mới Xuất Bản
The Lewiston Daily Sun, Maine, USA --- Thursday March 9, 1939

Thiền Học Việt-Nam --- Nguyễn Đăng Thục, Lá Bối xuất bản 1967
Trung Quốc Triết Học Sử --- Hồ Thích, Huỳnh Minh Đức dịch, Đại Nam xuất-bản
Việt Nam Sử Lược --- Trần Trọng Kim, Sống Mới xuất-bản 1978
Freedom --- William Safire, Double Day & Company Inc 1987
101 Zen Stories.blogspot.com (Internet)
truecenterpublishing.com/zenstory/zenstory.html
www.wikipedia.org
www.whitehouse.gov
www.bioguide.congress.gov
www.nobelprize.org
www.brainycode.com
 
www.biography.com

 

 

 

 

 

Share

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Thành-kính tiễn-biệt
Tr lão thành Trần Bạch Bích
09-10-2017

Vào Cổng Làng

7967974
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
13145
15774
28919
99876
353447
356332

Your IP: 54.81.110.114
Server Time: 2017-10-23 20:35:46

Who's Online

Hiện có:
209 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine