Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nguyễn Hoàng Lãng Du 
biên-soạn

Lời mở đầu

Hầu hết những nhân-vật trong tài-liệu này là có thật.
Họ đã tới, tạm dừng lại trên thế-gian này rồi ra đi.
Tình yêu, trí-tuệ, sự dâng-hiến và hành-động của nhiều người trong họ là dấu đường đưa
nhân-loại vào vùng trời
tuyệt-mỹ.  

Cơ-Sở Giáo-Duc Thanh Tâm, Làng Huệ 
 

 Tựa đề                    Biên-Soạn
   Tận-Hiến    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi    Nguyễn Hoàng Lãng Du       
   Người Khách Lạ    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Đường Lầy    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Nghĩa Cả    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu    Xuân Thi
 
   Ý-Kiến Của Tôi    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Chắn Nắng    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phần Của Các Em Mồ-Côi    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Hạnh-Phúc Và Khí-Giới    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tha-Thứ    Nguyễn Hoàng Lãng Du 
     
  Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu    Xuân Thi

 

 

   
   Buộc Tội    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Yêu Thiền    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Lãnh-Đạo    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Việc Nhỏ Bé    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phong Cùi    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
Tranh phụ-bản: Tình Mẹ, mầu nước    Xuân Thi
     
   Chúng Ta Là Anh Em    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Sau Khi Đã Chết    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Vươn Cao    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Con Lừa    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phật Ky-Tô    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Vườn  Xuân, sơn dầu   Xuân Thi
     
   Nhân-Đạo    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Món Quà    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Âm-Điệu    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Tương-Xứng    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phụ-Họa    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Original, mầu nước    Xuân Thi
     
   Lời Khuyên    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Thích-Ứng    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ngắn-Gọn    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Hàng Thiện Trí-Thức    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Trong Bùn Lầy    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Nắng Lụa Vàng, sơn dầu    Xuân Thi
     
   Mọi Người Đều Vui-Vẻ    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Tôi Hành-Động    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Việc Nghĩa    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ăn Sáng    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Chia Sẻ    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Hải Âu, sơn dầu    Xuân Thi
     
   Cùng Khốn    Nguyễn Hoàng Lãng Du

 

 Niềm Tin

   Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Người Lịch-Sự    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Người Và Cá    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   So-sánh    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Cuồng Nộ, sơn dầu    Xuân Thi
     
   Không-Khí    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Nghe Nhạc    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Vâng Lời    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Ứng-Khẩu    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Cái Cúc Áo    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Hoàn Lại Cho Người    Nguyễn Hoàng Làng Du
     
     
  Tranh phụ-bản: Rừng Thu, mầu nước    Xuân Thi
     
   Ly Trà    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Thuyền Không Thể Đắm    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Làm Thầy    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết    Nguyễn Hoàng Lãng Du
   Xếp Hình Cùng Mẹ    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tấm Lòng Của Một Vị Vua    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Đứng Lên    Xuân Thi
     
  Chiếc Giầy Của Thánh Nhân    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Nghệ-Thuật Của Nhà Danh-Họa    Nguyễn Hoàng Làng Du
  Hành-Xử    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Lula    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Vị Mục-Sư Và Cô Gái Nhỏ    Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Người Bạn Tốt    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ-bản: Ngậm-Ngùi  

 Xuân Thi

     
  Lịch-Sư Và Bén Nhậy   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Thiên-Lệch   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Biết Điều   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bài Giảng Biêt Đi   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Cây Tre   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Người Mẹ Của Phong-Trào Tự-Do   Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Tranh phụ bản: Xuân Thi #30   Xuân Thi
     
 

Cách Chấm Dứt Tranh Cãi

  Nguyễn Hoàng Lãng Du
 

Chọn Người

  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Hy-Sinh   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Vượt Trở-Ngại   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bàn Tay Nhỏ   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Đường Lối Mới   Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Thành-Thật   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tin Vui Nhất Trong Tuần   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Bắt Đầu   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Đô-Lượng   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Leo Lên Từ Đáy Vực   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Phương-Tiện Và Mục-Đich   Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Khác- Biệt   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Thuật Cai-Trị   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Phục-Vụ   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Nhân Tính   Nguyễn Hoàng Làng Du
  Bất-Khuất   Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
  Cao-Thượng   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Không Cần Nhớ   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Kẻ Phản-Bội   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Chiếc Cầu Của Cô Gái Xấu Số   Nguyền Hoàng Lãng Du
  Cái Tâm    Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
  Giá-Trị Của Sự Thực-Hiện   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Tay Trắng
  Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Anh Hùng Nơi Nghìa-Trang   Nguyễn Hoàng Làng Du
  Đứng Dậy Sau Khi Ngã xuống   Nguyễn Hoàng Lãng Du
  Một Người Đặc-Biệt   Nguyễn Hoàng Lãng Du
     
     
    (còn tiếp)  
                                                                                                                                     
       

                                      Tham-Khảo

 

- 101 Zen Stories, Wikipedia
- 101 Zen Stories.blogspot.com (Internet)

- Abraham Lincoln --- Magaret Davidson, Scholastic Book Services 1976
- Anh-Hùng Nước Tôi --- Cơ-Sở Đông Tiến, 1986
- Cái Cười Của Thánh Nhân --- Nguyễn Duy Cần
- Cô Gái Lở Loét Khắp Người Đem Tiền Được Cho Chữa Bệnh Xây Cầu     Giúp Người --- Thanh Dũng, thanhnien Online

- Forbes --- Chuck Feeney: The Billionaire Who Is Trying to Go Broke --- by Steven Bertoni

- Freedom --- William Safire, Double Day & Company Inc 1987
- God's Little Devotional Book For Men --- Honor Book, 1996
- God's Little Daily Devotional --- Honor Book, 1997

- Góp Nhặt Cát Đá --- Thiền Sư MUJU, Đỗ Đình Đồng dịch, Đại Nam xuất-bản
- How To Talk So People will listen --- Steve Brown, Baker Books 1993
- Hồ-Sơ Vua Duy Tân --- Hoàng Trọng Thược, Mõ Làng xuất-bản 1993
- Khổng Học Đăng --- Phan Bội Châu, Xuân Thu xuất bản
- Kinh Thánh Tân Ước --- Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Tôn Giáo Hànội xuất-bản 2005
- Kinh Dịch --- Ngô Tất Tố dịch và chú-giải, nhà xuất bản TP HCM,1995
- Lão Tử Tinh Hoa --- Nguyễn Duy Cần --- Không ghi ngày in và nhà Xuất-Bản
- Mặc Tử - Ngô Tất Tố, Xuân Thu xuất-bản
- My Spritual Journey --- The Dalai Lama, HarperOne 2010

- Nam Hoa Kinh --- Trang Tử, Nhượng Tống dịch, Xuân Thu Xuất-Bản
- Nho Giáo --- Trần Trọng Kim, Tân Việt xuất-bản
- Phật Học Tinh-Hoa --- Nguyễn Duy Cần, Sống Mới Xuất Bản

- Plato -- Selections From Protagoras, Republic, Phaedrus, Gorgias --- Barnes & Noble Book

- The Lewiston Daily Sun, Main, USA --- Thursday March 0, 1939

- Thiền Học Việt-Nam --- Nguyễn Đăng Thục, Lá Bối xuất bản 1967
- Trang Tử -- Bản dịch của Nhượng Tống, Nhà xuất-bản Xuân Thu

- Trung Quốc Triết Học Sử --- Hồ Thích, Huỳnh Minh Đức dịch, Đại Nam xuất-bản
- Việt Nam Sử Lược --- Trần Trọng Kim, Sống Mới xuất-bản 1978 
- Freedom --- William Safire, Double Day & Company Inc 1987
www.bioguide.congress.gov
www.brainycode.com
www.bridgespan.org
www.fortune.com
www.givesmart.org
www.nobelprize.org
truecenterpublishing.com/zenstory/zenstory.html
www.wikipedia.org
- www.whitehouse.gov