"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình"

** Luật Vàng - Golden Rule **

Kitô Giáo Số bài viết:  0
Đạo Phật Số bài viết:  1
Đạo-Giáo Khác Số bài viết:  18