Kinh Cầu Cho Thế Giới - Nguyễn Hồng Ân - Hướng Về Corona (Nguyễn Hồng Ân) 

 

                      Nguyện Cầu Cho Thế Giới Vượt Qua Đại Dịch Corona

                Nguyện Cầu Cho Thế Giới Vượt Qua Đại Dịch Corona

                              Nguyện Chúa Chữa Lành Dịch Bệnh (Nguyễn Hồng Ân)