"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Chủ-Đề: Những Bài Thơ Rất Ngắn Tác-Giả: Làng Huệ
2 Chủ-Đề: Tiếng Gọi Núi-Sông Tác-Giả: Làng Huệ
3 Chủ-Đề: Tình Nhớ Tác-Giả: Làng Huệ
4 Tranh Thơ-Nhạc Tác-Giả: Làng Huệ
5 Thơ Chủ-Đề: Hướng Về Phía Mặt Trời Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
6 Ngàn Hoa: Nhạc Không Lời Tác-Giả: Làng Huệ
7 Ngàn Hoa: Tiêu-Khiển & Giải-Trí Tác-Giả: Làng Huệ
8 Ngàn Hoa: Ngâm Thơ Tác-Giả: Làng Huệ
9 Ngàn Hoa: Vọng Cổ Tác-Giả: Làng Huệ
10 Ngàn Hoa: Múa Nghệ-Thuật Tác-Giả: Làng Huệ

Trang 1 / 3

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine