Thuật Cai-Trị

Lão Tử người tỉnh Hồ Nam, Trung-Hoa. Không ai rõ ông sinh năm nào . Người ta cho rằng ông sống trong khoảng 570 và 490 trước Tây Lịch.

Theo sử-ký của Tư Mã Thiên thì khi Lão Tử bỏ nhà Châu đi ở ẩn, ông để lại một bộ sách cho quan giữ ải là Doãn Hi. Sách nói về Đạo-Đức gồm hai thiên trên năm ngàn lời.

Cho đến nay, nhiều người cho rằng Lão Tử là bậc thầy sâu-sắc bậc nhất của nhân-loại.

Khi bàn về chính-trị (chương Bất Tranh), ông viết:

“Muốn ngồi trên dân hẳn nên lấy lời nhỏ-nhẹ mà hạ mình. Muốn đứng trước dân hẳn nên lấy mình để ra sau.

Vậy nên thánh-nhân ở trên mà dân không hay nặng, Ở trước mà dân không bị khuất. Nhờ vậy mà thiên-hạ không chán lại còn đẩy tới trước…”

 

 


 

Trung-Hoa = China

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn