Không Cần Nhớ

 

Sam Rayburn (1882-1961) từng làm Chủ-Tịch Hạ-Viện Hoa-Kỳ 17 năm.

Một phóng-viên hỏi Rayburn rằng mỗi ngày ít nhất ông gặp hàng trăm người. Ông không ghi lại điều ông đã nói nhưng chưa bao giờ thấy ông quên lời hứa. Ông có thể vui lòng cho biết cái bí-quyết được không?

Rayburn trả lời: “Nếu bạn trả lời thành-thật ngay lần đầu tiên thì không có gì cần phải nhớ”.

 

 

 

 


 

 

Hoa-Kỳ = USA

Speaker of The House của Hoa-Kỳ tương-đương với Chủ-Tịch Hạ-Viện của nhiều nước khác

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn