Giá-Trị Của Sự Thực-Hiện

 

Plato là một đại hiền-triết. Ông sinh vào thế-kỷ thứ 6 trước Tây Lịch (BC) tại Greek.

Plato cùng với thầy là Socrates và người học trò là Aristotle là những cột-trụ vĩ-đại của ngành triết-học cổ-diển Tây Phương. Ông cũng là người sáng lập ra Academy of Athens, viện cao-học đầu tiên của phương Tây.

Khác với hầu hết triết học hiện-đại, công-trình của Plato gần như không thay đổi dù hơn 2500 năm qua. Ồng cũng là người canh-tân hình-thức hội-thoại và biện-chứng trong triết-học.

Plato coi trọng kinh-nghiệm và đánh giá cao những người thực-hiện

Ông nói: “Kẻ nào không phải người đầy tớ giỏi sẽ không phải là ông thầy giỏi”.

Ông còn nhấn mạnh: “Một người anh-hùng sinh ra trong số hàng trăm người. Một người thông-thái có thể tìm thấy trong số hàng ngàn người nhưng một người thực-hiện có thể không tìm thấy được trong hàng trăm ngàn người”

---------------------------------------

Greek = Hy-Lạp

Hội-thoại: Dialogue

Biện-chứng=dialectic

 

 

 _____________________________________________________________________________

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t