Cái Cúc Áo 

 

Tổng-Thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) thích đơn-giản. Nhiều người quen biết được dặn nên gọi ông là Lincoln, đừng dùng chức-tước trịnh-trọng. 

Một buổi sáng nọ có người đàn ông gõ cửa phòng. Abraham Lincoln nói:

- Mời vào! Mời vào! Nhưng có lẽ phải đợi tôi sửa cái này một chút đã. 

Khách quen bước vào thấy vị tổng-thống Hoa-Kỳ đang tự tay mình đơm cái cúc áo. 

                                                        

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn