Ứng Khẩu 

 

Winston Churchill (1874-1965), người Anh, là nhà diễn-thuyết tài danh. 

Khả-năng này không hẳn do thiên-phú. Hồi còn nhỏ, Churchill mất ba năm để học lớp 8 vì kém tiếng Anh. Khi lớn, ông có vấn-đề trong việc truyền-đạt ngôn-ngữ nên phải cố-gắng cải-thiện trong nhiều năm. 

Sau này, ông thành-công rực-rỡ. Bài diễn-văn đầu tiên khi làm thủ-tướng trong lúc chống Đức Quốc Xã  mang tựa-đề “Tôi không có gì để dâng-hiến ngoại trừ máu, sự cực-nhọc, nước mắt và mồ hôi” là một trong những bài nổi tiếng. 

Một lần, tổng-thống Mỹ Richard Nixon bầy tỏ sự ái-mộ về những bài diễn-văn “ứng-khẩu” của thủ-tướng Churchill thì người con thủ-tướng  trả lời: “Tôi thấy cha tôi đã phải dành nhiều giờ để sửa-soạn những bài diễn-văn ứng-khẩu này”.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh = Great Britain
Đức Quốc Xã = Nazi

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn