Vâng Lời 

 

Vua Henry III (1017-1056) của nước Đức là một người sùng-đạo. 

Ông chán không-khí chính-trị và đời sống thế-tục nên xin với bề-trên Richard của tu-viện địa-phương để nhập dòng. 

Vị bề trên hỏi:

- Thưa bệ-hạ, bệ-hạ có biết rằng lời khấn ở đây là vâng lời. Đó là điều khó-khăn vì bệ-hạ là vua. 

Vua Henry trả lời:

- Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ vâng lời bề-trên hết quãng đời còn lại vì Chúa dẫn-dắt bề-trên. 

Vị bề trên nói:

- Thế thì tôi nói với bệ-hạ điều phải làm. Bệ-hạ hãy trở về với ngai vàng và phục-vụ nơi mà Chúa đã xếp đặt cho ngài. 

Vua Henry III vâng lời về với triều-đình. Ông được mệnh-danh là “vị vua học cách cai-trị qua sự vâng lời”.

 ------------------------------------------------------------------------
* Đức = Germany

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn