Không Khí

 

Một ngày kia có một người trẻ tuổi gặp đại hiền-triết Hy-Lạp Socrates (469BC-399BC).  

Anh nói:

- Thưa đại hiền-triết, tôi tới thăm ngài vì muốn được thêm kiến-thức. 

Triết-gia đưa anh tới biển dìm đầu anh xuống nước một lúc rồi kéo anh ta lên và hỏi:

- Anh hãy nói anh muốn gì? 

Anh ta lắp-bắp:

- Tôi muốn kiến-thức. 

Socrates lại dìm anh ta xuống nước vài lần, mỗi lần lâu hơn và lập lại câu hỏi muốn gì. 

Cuối cùng anh ta trả lời:

- Không khí. Tôi muốn không khí để thở. 

Nhà hiền-triết trả lời:

- Được rồi! Tới khi nào anh muốn có kiến-thức như anh cần không khí, anh sẽ đạt được. 

______________________________________________________

* Hy-Lạp = Greek 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn