"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

So-Sánh 

 

Mạnh-Tử là người sinh sau Khổng-Tử hơn 100 năm. Ông đã phát-huy được học-thuyết của Đức Khổng. 

Một lần Tề-Tuyên-Vương hỏi ông rằng vườn của Văn Vương ngang dọc 70 dặm, vườn của vua chỉ ngang dọc có 40 dặm mà sao dân lại cho là lớn?  

Thầy Mạnh trả lời vườn của Văn Vương tuy 70 dặm nhưng là vườn chung với dân. Vườn của vua chỉ 40 dặm nhưng ai giết chết giống hươu nai trong đó bị kết-tội giết người, như vậy dân cho là lớn chẳng đúng hay sao?

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.3% Viet Nam
United States of America 28.2% United States of America
Canada 3.5% Canada
Japan 2.9% Japan
Germany 2.4% Germany
France 1.4% France

Total:

39

Countries