So-Sánh 

 

Mạnh-Tử là người sinh sau Khổng-Tử hơn 100 năm. Ông đã phát-huy được học-thuyết của Đức Khổng. 

Một lần Tề-Tuyên-Vương hỏi ông rằng vườn của Văn Vương ngang dọc 70 dặm, vườn của vua chỉ ngang dọc có 40 dặm mà sao dân lại cho là lớn?  

Thầy Mạnh trả lời vườn của Văn Vương tuy 70 dặm nhưng là vườn chung với dân. Vườn của vua chỉ 40 dặm nhưng ai giết chết giống hươu nai trong đó bị kết-tội giết người, như vậy dân cho là lớn chẳng đúng hay sao?

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn