Việc Nghĩa 

 

Mặc-Tử sống vào thời Xuân-Thu tại Trung-Hoa. Ngài chủ-trương thuyết Kiêm-Ái. 

Khi ngài sang Tề, có người hỏi: “Nay thiên-hạ chẳng ai làm nghĩa, sao lại cứ một mình làm nghĩa cho khổ, chẳng bằng thôi đi”.

Mặc-Tử đáp: “Nay có người có mười đứa con, một đứa đi cầy, chín đứa ở dưng thì đứa đi cầy không thể không làm gấp thêm vì người ăn thì nhiều mà người làm thì ít. Nay thiên-hạ chẳng ai làm việc nghĩa, người khuyên ta thêm mới phải, sao lại ngăn ta?”.

-------------------------------------------------

Trung-Hoa=China

 

Phẩm-Vật Của Cho Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn