Tôi Hành-Động 

 

Anthony Wayne (1745-1796) là tướng lục-quân Mỹ. Ông được thăng tướng vào năm 34 tuổi. Sau này, tổng-thống Theodore Roosevelt coi ông là vị tướng tài-ba nhất mà Hoa-Kỳ đào-tạo được. 

Khi quân đội Anh đóng trại tại Germantown, tướng tư-lệnh George Washington họp Hội-Đồng Chiến-Tranh của mình. Tướng Wayne chủ-trương tấn-công ngay. Đa-số những sĩ-quan khác ngồi xung-quanh bàn-bạc, kiếm cớ trì-hoãn. 

Sau khi nghe hết những lý-luận, tướng Washington hỏi: ”Tướng Wayne, ông muốn nói gì không?”. Tướng Wayne không phải là kẻ hiếu-chiến mà là người yêu nước, hiểu được giá-trị của sự tự-do. Lúc được hỏi, ông ngồi ở góc phòng đang đọc sách, đứng dậy nhìn vào mặt các sĩ-quan ưu-tú rồi trả lời: “Tôi không nói. Tôi chiến-đấu”.

 

 

* Mỹ = USA 
Anh = England

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược