Hàng Thiện Trí Thức 

 

Đức Thích Ca (486BC-411BC?) Tên thật là Siddhãrtha Gautama. Ngài sinh ra tại Nepal. 

Trong thời-gian thuyết-pháp, Phật gặp chống-đối từ bên ngoài bởi 6 phái triết-học lớn và từ bên trong do người em họ của ngài là Devadatta. 

Devadatta tìm đủ cách để vu-cáo làm hại thanh-danh ngài nhưng ngài bảo: “Devadatta đã giúp ta rất nhiều trên con đường hoàn-thành giáo-pháp. Devadatta vẫn là hàng thiện trí-thức”.

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn