Tương-Xứng 

 

Đại-đế Alexander(356BC-323BC) là vua của Macedon. 

Ông là một nhà quân-sự siêu-việt nên đã trở thành thần-tượng của nhiều tướng lãnh cổ-kim. 

Một hôm thấy người ăn mày đói rách, ông cho họ nhiều đồng tiền vàng. 

Người tùy-tùng ngạc-nhiên về sự rộng-rãi này nên hỏi: 

- Thưa ngài, tiền bằng đồng cũng đủ đáp-ứng nhu-cầu của người này. Sao ngài lại cho họ tiền vàng? 

Đại-đế trả lời: 

- Phải, tiền đồng đáp-ứng được nhu-cầu của người ăn mày nhưng tiền vàng mới đáp-ứng được sự ban-phát của ta. 

_____________________________________________________

* Đại-đế Alexander=Alexander The Great
* Macedon = ancient Greek

  Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn