Phật Ky-Tô 

 

Một người đệ-tử của thiền-sư Gasan đi thăm viện đại-học Tokyo. Khi trở về, nhà sư này hỏi thầy đã từng đọc Phúc Âm chưa?  

Gasan nói:

- Chưa. Con vui lòng cho ta nghe một vài đoạn. 

Nhà sư mở sách Thánh Kinh tới chỗ “Bài Giảng Trên Núi” của thánh Matthew. Sau khi đọc lời Đức Giêsu về những bông huệ trên cánh đồng, nhà sư dừng lại. 

Thiền sư Gasan im-lặng một lúc thật lâu, cuối cùng nói:

- Phải rồi, ai nói những lời này đã là kẻ giác-ngộ. Cái gì con đọc cho ta là cái tinh-thần của tất cả các điều ta muốn dậy các con tại đây.

 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn