Con Lừa 

 

Thánh Jean-Marie Vianney (1786-1859) lúc nhỏ sống trong nông trại của cha tại Pháp.  

Mãi đến năm 19 tuổi, cha ông mới gửi ông đến trường đào-luyện chủng-sinh với những người cùng lớp 11, 12 tuổi. Ông gặp khó-khăn trong các môn học nhất là môn La-Tinh. 

Một lần ông thầy nói: “Vianney, anh dốt như một con lừa. Với con lừa như anh, giáo-hội sẽ làm được gì?”. Thánh Vianney bình-tĩnh trả lời:  ”Ngày xưa, Samson chỉ dùng một cái xương hàm của con lừa mà đánh bại được 3 ngàn quân Philistines. Với cả một con lừa này chẳng lẽ Thiên-Chúa không làm được gì sao?".

 -----------------------------------------------------------------------------

* Pháp=Frace
* La Tinh = Latin

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược