Hạnh-Phúc Và Khí-Giới

 

Đức Dalai Lama thứ 14 Tenzin Gyatso sinh năm 1935 tại Tibet trong một gia-đình nghèo 16 người con. Ngài chính-thức giữ địa-vị Dalai Lama khi 15 tuổi.  

Đức Dalai Lama sống lưu-vong từ năm 1959 khi Tibet bị xâm-chiếm. Từ đó, ngài đi giảng-dậy về những gì giúp cho sự thăng-tiến giá-trị con người như từ, bi, hỷ, xả và tự-chế. 

Ngài nói:

- Nếu muốn người khác được hạnh-phúc, hãy thực-hành sự từ-bi; nếu muốn mình được hạnh-phúc, hãy thực-hành sự từ-bi. 

Ngài đi nhiều nơi cổ-võ cho sự hòa-hợp tôn-giáo.  

Quan-niệm về tôn-giáo của ngài ngắn gọn:

- Đây là tôn-giáo đơn-giản của tôi: “Những đền miếu không cần-thiết. Những triết-lý phức-tạp không cần-thiết. Đầu óc và trái tim của chúng ta là đền miếu. Triết-lý của chúng ta là sự tử-tế”.

Ngài mong có những giải-pháp cho Tibet. Phương-cách của ngài là bất bạo-động. 

Ngài nói:

- Trong sự tranh-đấu cho tự-do, sự thật là khí-giới duy-nhất mà chúng tôi có.

 

 


 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược