Đi Về Phía Chúa

Ý thơ: Micae Nguyễn
Nhạc: Cali Việt Phương
Hòa-âm: Bảo Dũng
Tiếng hát: Bảo Dũng và Cadilac

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2015-08/DiVePhiaChua_VietPhuong.pdf{/aridoc}