Trong Đêm Thánh Vô Cùng

Nhạc: Nguyễn Thanh Ngọc
Hòa-âm: Nguyễn Thanh Ngọc
Tiếng hát: Nguyễn Thanh Ngọc