10 Điều Tâm Niệm

Lời: Theo kinh Phật
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân