Thăm Xứ Hoa Đào

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Bích Hảo

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2014-08/ThamXuHoaDao_AiHoa.pdf{/aridoc}