Người Thơ Năm Cũ

Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Duy