Lửa Tình

Thơ: Như Thương
Nhạc: Lý Kiến Trung
Hòa-âm: Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My