Đồng Dao

Thơ: Trương Nam Hương
Nhạc: Võ Công Diên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quỳnh Liên