Nường Tắm Suối Tiên

Thơ: Bạc Văn Ui
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Ka U Giamy