Sông Nước Quê Mình

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Minh Đạt