Huế Vẫn Chờ

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Hoa