Bóng Hoàng Thành

Thơ: Minh Thúy
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Vân Khánh