Công Cha

MusicIcon

Thơ: Tạ Bá Thanh
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Ngọc Tuyền
Phòng thâu: Đức Luân