Luống Cải Hoa Vàng

Thơ: Vũ Hối
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Trần Thiện Thanh
Tiếng hát: Mỹ Lan