Tấm Lụa Còn Xuân

Lời: Lâm Hoàng Nghĩa, Lotus Nhi
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An