Bình Dương Quê Tôi

Lời: Theo bài Về Bình Dương của La Toàn Vinh
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Người Đà Nẵng
Tiếng hát: Miên Thảo