Tình Má Hậu Giang

Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Hải Phương