Xuân Vui Ca

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Triệu Yên (hát bè Anh Tuấn, Phùng Mẫn)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio