Hai Bốn Năm Sau

Ý thơ: Phan Khôi
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Kim Ngân