Hai Bốn Năm Sau

Ý thơ: Phan Khôi
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Kim Ngân

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2017-01/HaiBonNamSau_GiangThienTuong.pdf{/aridoc}