Thơ Cheo Dưới Cội Mai Vàng

Thơ: Phan Cát Linh
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Tống Hữu Hạnh
Tiếng hát: Tâm Thư