Một Thời Đà Nẵng Dấu Yêu

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Phong Lan