Quê Hương Tuổi Thơ

Nhạc: Võ Công Diên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Ngọc Quỳnh

Tiếng hát: Xuân Quang