Ngày Về Quê Em

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Từ Duy
Tiếng hát: Thụy Kim
Thâu âm và hòa lẫn: Từ Duy