Lời Biển

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ