Về Thăm Mẹ Thương

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Hoàng Phương
Tiếng hát: Hương Nam