Sắc Tím Màu Thương

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh