Xin Một Bàn Tay

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh