Tiễn Anh Chiều Ba Mươi

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Phương Uyên