Xuân Hạnh Phúc

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Thanh Trúc