Sài Gòn Còn Đó Mùa Thu

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Liên Bình Định
Hòa-âm: Duy Studio
Tiếng hát: Diệu Hiền