Mưa Sầu Nhớ Nhung

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Kim Ngân